Gemeente
Amsterdam

West Begroot

Disclaimer West Begroot

2 mei 2018

In het kort

Via West Begroot worden persoonsgegevens verwerkt. Het Stadsdeel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Op deze pagina


Disclaimer West Begroot

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam.

1. Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen ten aanzien van het participatief begroten van € 300.000 door bewoners uit stadsdeel West.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Voor de verwerkingen van gegevens bij het crowdsourcen van plannen op drie thema’s en het begroten van €300.000 door bewoners uit West is de verwerkingsverantwoordelijke: het college van Burgemeester & Wethouders.

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem / haar opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Online participatief begroten van €300.000 uit gebiedsplan middelen voor 2019 door bewoners uit stadsdeel West

Doel

 • Crowdsourcen van goede plannen onder bewoners, ondernemers en organisaties voor een groener, diverser en duurzamer stadsdeel.
 • Een draagvlakmeting te doen bij de ingediende plannen in de buurt (mensen moeten minimaal 50 positieve likes halen om in aanmerking te komen voor een haalbaarheidscheck van hun plan door het stadsdeel).
 • Door budget te verdelen, bewoners uit West te laten bepalen welk van de 30 beste plannen worden uitgevoerd.

Subdoelen:

 1. Inzicht krijgen in waar stemmen/likes op de ingediende plannen vandaan komen.
 2. Bezoekers, planindieners en stadsdeelcommissieleden inzicht te geven in argumenten voor of tegen een plan.

Iedereen mag een goed idee indienen, we nodigen vooral bewoners uit West en mensen die in West werken uit om op de plannen te reageren.

Toestemming

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een publiekrechtelijke taak, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besteding te komen van de €300.000 gebiedsplan middelen.

Categorieën persoonsgegevens

 1. Postcode:
  We registreren postcodes bij het liken van de ingediende plannen omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het mensen uit West die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?
 2. Naam:
  We vragen mensen die een plan indienen om hun naam op te geven.
  We vragen ook een naam op te geven als u een argument bij een ingediend plan wilt plaatsen. Deze worden gepubliceerd bij de argumenten. Dat doen we omdat ervaring leert dat dit de kwaliteit van het gesprek / discussie bevordert. Mensen kunnen uiteraard een alias opgeven.
 3. Email:
  Mensen die een plan uploaden vragen we om een emailadres. Dit is nodig om met hen in contact te treden over hun plan. Indien na de haalbaarheidscheck het plan alleen uitgevoerd kan worden na aanpassing, zal het stadsdeel contact zoeken met de indiener.
  Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden voor een eenmalige update over de winnende plannen, door hun e-mailadres op te geven. Het opgegeven mailadres wordt verwijderd uit de database bij het uit de lucht halen van de site.
 4. IP-adressen:
  Bij het stemmen/liken op de plannen (fase 1: uploaden plannen t.b.v. draagvlakmeting) slaat de tool ook tijdelijk IP-adressen op. De gemeente doet dit om eventuele onregelmatigheden met stemmen te kunnen opsporen.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor de participatief begroten tool West Begroot het volgende geldt:
 • Als het uploaden van plannen en de stemperiode voor de eerste fase (plannen uploaden en draagvlakpeiling) is afgelopen op 7 november, gaat deze site op slot. De plannen, het aantal voor- en tegenstemmen en de argumenten blijven wel zichtbaar. Op 16 januari kan op 30 van deze plannen gestemd worden. De overige plannen worden dan verwijderd.
 • Na afloop van het liken/ stemmen van ingediende plannen worden per plan de gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan de het stemmen. Deze informatie wordt met de voor- en tegenargumenten meegestuurd aan de stadsdeelcommissie die uiteindelijk 30 plannen selecteert.

De gegevens worden vervolgens uit de database verwijderd. Ook opgegeven postcodes en IP-adressen worden verwijderd na een geanonimiseerde analyse van waar stemmen vandaan komen. Dit gebeurt in december 2018.

De 30 plannen blijven zichtbaar op de site tot twee maanden nadat de winnende plannen bekend zijn gemaakt.
Na twee maanden na afronding van West Begroot wordt de site in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de site voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de planindieners op de site geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd.

4. Intellectuele eigendom en aansprakelijkheid

Met het insturen van een tekst, foto, ontwerp of ander werk stemt u expliciet in met de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan. De gemeente Amsterdam gaat er vanuit dat u de maker of de rechthebbende bent van de geüploade foto of het ingezonden ontwerp of anders toestemming van de rechthebbende heeft gekregen om deze in te sturen. Zo niet, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk bij een eventuele claim van een rechthebbende.

5. Contact

Mocht u nog vragen hebben die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact willen opnemen met de gemeente over privacy of gegevensbescherming bij dit project, neemt u dan contact op met openstad@amsterdam.nl.

Voor meer algemene vragen aan de gemeente over privacy of gegevensbescherming, kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via: Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

6. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Amsterdam, kijk dan op deze webpagina.

7. Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 26 september 2018.

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!
Start Info Thema's Plannen Stuur in